Kategori arşivi: türkçe dil bilgisi

İsimlerde çoğulluk (plural of nouns)

İsimlerde oğulluk ve tamlama kategorisi

  İngilizcede isimlerin çoğul hali  -s çoğulluk takısının ismin sonuna eklenmesiyle oluşturulur.

   The girl (kız),  girls (kızlar)

--------------------------------

Çoğul canlı varlıklarda tamlama ve aitlik durumu (') işaretinin ismin sonuna getirilmesiyle oluşturulur.

   the girl’s (kızın),

   the girls (kızların)

---------------------------------

fakat;

  1. Sonu  -s[s], -ss[s], -sh [ ʃ ], -ch[ ʧ ], -x[eks], tch[ ʧ ],  z [ z]  harfleri ya da sesleri ile biten isimlerde okunuşta kolaylık sağlamak için -s takısının önüne –e ünlüsü kaynaştırılır ve [iz] olarak okunur.  

ör: bus_buses [ bʌsız],

      glass_gasses [ gla:sız], 

       fox_foxes [ fɔksız],  

       brush_brushes[ brʌʃız ]

       princess_princesses...v.s  

----------------------------------------

   princess's      princesses'

   waitress's       waitresses'

------------------------------------------

Not: horse_horses [hɔ:(r)sız],

        price_prices [praısız],

        house_houses [haʊsız],

        nurses[nɜ:(r)sız]  yazılışta –e harfiyle  bittiklerinden ikinci bir –e harfine gerek kalmadan yanlızca –s çoğul takısıyla çoğul hale sokulurlar ve yine [iz]olarak okunur.

 

  1. İsimler –f [f] harfi ile biterse -f harfi –v harfine dönüştürülür ve –es çoğul takısı eklenir.

      Ör: half_halves .

Eğer –f sesinden sonra    –e harfi varsa ikinci bir –e kaynaştırma harfine gerek kalmaz ve sadece –s çoğul eki eklenerek çoğul hale sokulur.  –f harfi ise yine de –v harfine dönüştürülür.

    Ör: life_ lives...      fakat, sonu –f ile biten bazı isimler ve  -ff ile biten tüm isimler sadece -s takısıyla çoğul hale getirilir ve [s] olarak okunur.

    ör:  bliefs, roofs, chiefs, griefs, handkerchief, cliffs, cuffs, muffs

istisna:

   scarf_scarfs/ scarves,

   wharf_wharfs/ wharves,

   dwarf_dwarfs/ dwarves

    turf_turf/ turves  isimleri görüldüğü gibi iki şekilde de çoğul yapılabilirler.

-----------------------------

   wife's        wives'

------------------------------

 

  1. İsimler; O harfiyle biter ve  -o harfinden önce ünsüz  bir ses varsa    -es takısıyla çoğul yapılır.

    Ör: patato_patatoes, hero_heroes negro_negroes, tomato_tomatoes v.s 

    fakat: İngilizceye yabancı dillerden giren bazı isimler ( piano, dynamo, photo, kilo v.s ) ve bazı İngilizce isimler sadece –s takısıyla çoğul hale sokulurlar.

   ör; zeros, portofilos, radios v.s gibi

------------------------------

   hero's     heroes'

   negro's     negroes'

--------------------------------

 

  1. isimler –y harfiyle biter ve –y harfinden önce ünsüz bir harf gelirse –y harfi –i harfine dönüştürülerek –es takısı eklenir

  ör: city_cities,  

        family_families

         factory_factories v.s  Fakat; -y harfinden önce ünlü bir harf varsa  herhangi bir

değişiklik yapılmadan –s çoğul eki eklenir.

   Ör: days, plays, boys, toys v.s

-----------------------------

   lady's      ladies'

   boy's       boys'

-------------------------------

     İngilizcede bir kısım isimlerin çoğulları köklerindeki sesli harflerin değiştirilmesiyle yapılır, bunlar;

     a tooth_teeth   

     a goose_geese                                                             

     a mouse_mice

     a louse_lice

Not:

     a man_ men

     a woman_women        

   not: man ve woman isimleri bileşik isimlerin başlarında yer alıyorlarsa birleştiği sözcükle beraber çoğul yapılırlar.

  ör: women doctors gibi. Bileşik isimlerin sonlarında yer alıyorlarsa  birleştikleri isimlere çoğul takısı konulmaz. 

   ör: postman_postmen

--------------------------------

man’s           men’s

woman’s       women’s

woman’s doctor    

women’s doctors

postman’s      postmen' s

------------------------------

-en ile çoğul yapılan isimler:

ox_oxen,

child_children

brother_brothers/ brethren (özellikle kilise dilinde) -en harfleri ile çoğul yapılırlar.

---------------------------------

child’s         children’s

----------------------------------

bileşik  isimlerde  çoğulluk:  Bileşik  isimlerde çoğul takısı esas  sözcüğe konulur.  

  ör: brother-in-law_

        brothers-in-law, diğer bileşik isimlerde sona konur ör: toothbrush_

toothbrushes

---------------------------------

brother-in-law’s            

brother’s-in-laws  

-----------------------------------

 

 Yunan ve Latin kökenli isimler: Yunan ve Latinceden İngilizceye girmiş isimler kendi dillerinde oldukları gibi de çoğulyapılabilir.  

ör: phenomenon_phenomena,

     datum_data, 

     crisis_crises,

     stimulus_stumuli…   

  daima çoğul halde kullanılan isimler: İki parçadan oluşan eşya isimleri tongs(maşa), scissors(makas),spectacles (gözlük), scales (terazi), trousers (pantolon)... Bu isimler tekil halde kullanılmak istendiğinde a pair of (bir çift) ya da sayısı belirtilmek istendiğinde two pairs of(iki çift) gibi sözcüklerden yararlanılır. 

çoğul eki almadan çoğul olarak kullanılabilen isimler: deer(geyik) fish(balık) swine(domuz) sheep(koyun)   trout (alabalık), aircraft (uçak), gibi isimler çoğul eki almazlar .

   Sonu [ş] ve [ç] sesleriyle biten ülkelerin halklarından bahsederken çoğul eki kullanılmaz.

English (İngilizler),  Scotch, Swedish, Polish, Spanish, British

   The tanım edatıyla sıfattan oluşturulan isimler çoğul olarak kullanılırlar The good (iyiler), The rich( zenginler),

The disabled (özürlüler),The wounded (yaralılar)

 

       çoğul eki almayan ve çoğul olarak kullanılmayan isimler:

  1. a) Tabiatta tek olarak bulunan varlıklar: the sun (güneş), the moon (ay), the world (dünya), the earth (yerküre) 
  2. b) Zaman terimleri: today (bugün), tomorrow (yarın), yesterday (dün), moment (an) …  January (ocak),  Fabruary (şubat)...

        Monday (pazartesi),Tuesday (Salı)…winter (kış), summer (yaz)...(eğer; ’yazları’, ‘salıları’ denirse çoğul eki alabilirler.)

  1. c) Sayılamayan isimler: water(su),  butter (yağ) fire (ateş)……………………………………………………………………………
  2. d) Diğerleri : Advice (öğüt), friendship (arkadaşlık),work(iş), information(malümat), progress(ilerleme) knowledge(bilgi)

------------------------------------------------------------

the sun’s, the moon’s,  the world’s

 today’s, yesterday’s, tomorrow’s

Soyut isimler (abstract nouns)

 

Soyut isimler (abstract noun)

a) isim soylu:    İsimlerden oluşturulan isimler... 

ör; human (insan)_humanity (insanlık), ...

b) sıfat soylu:    Sıfatlardan  oluşturulan isimler...

ör; happy (mutlu) sıfatından_hapiness (mutluluk) ismi...

c) anlayış ve kavramlar: 

   Ahlak_morality,   Aşk_love

 

Topluluk isimleri

Topluluk isimleri

Aralarında herhangi ortak bir amaç, ortak bir bağ olmadan toplu olarak bir arada bulunan ya da bir arada bulundukları düşünülen bir kısım varlıkların

şekilsel (basamak, trabzan, çit, parmaklık ) ve

işlevsel (mobilya, takı)  benzerliklerinden dolayı aldıkları ortak adlara topluluk ismi denir.      

baggage (bagaj),

furniture (mobilya),

rubbish (çöp),

blongings ( özel eşya),

money (para-lira değil),

gentry (orta sınıf),

cattle(ahır hayvanları),

poultry (kümes hayvanları),

police (polis),

surroundings (etraf),

sweeping (süprüntü),

people (ahali-millet halk değil),

traffic (trafik)

food (yiyecek),

juice (içecek),

information (malumat)...    

     Bahsederken buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi demek yerine kolaylık olsun diye beyaz eşya denmiştir.

      ör: Beyaz eşya; buz dolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesinin v.s ortak adıdır. Her buz dolabı bir beyaz eşyadır.           

(kollektif isimlerde ise her ağaç bir orman değildir mantığı vardır.)  topluluk adları bir çok varlığı topluca kapsadığından anlam olarak çoğulluk kastederler.  My furniture is new._ Mobilyam (daki masa sandalye v.s) yenidir (ler)...

Somut isimler (concrete nouns)

 

Genel(common) isim

    Somut (concrete) isim

Sayılabilen isim ne demektir? 

     Bir isim sayılabiliyorsa bu demektir ki,  tekil ve çoğul şekilleri yapılabilir yani çoğul ekinini (-(e)s_-ler/-lar) alabilirler.

      Yine, bağlayıcı fiilleri de (be= am/ is/ are_ -dır/ -dırlar);  isim tekil ise tekil şekliyle (am/ is_-dır), isim çoklu isim ise çoğul şekilleriyle (are_-dırlar) kullanılır, 

         Vasıtasız somut isim (countable_sayılabilirler)

   Tabiatta madde  olarak var olan ya da var olduğu düşünülen varlıkların  boyutları aşağı yukarı tasavvur edilebilen,  ayrı ayrı var olup sayılabilenleridir. 

         ör  an apple_apples,  a man__men v.s

Tekil isimlerle kullanılan önlükler

a(an)

one

this, that…

same,  such

...

every

...

each

either,neither

other

another

 

Çoğul isimlerle kullanılan önlükler

some (bir kaç)

two, three

these,those,

same,  such

all

...

both

....

...

...

...

many

a suit of… .         clothes/ armour...

an item of…       information/ news/ clothing...

 

Not: country (yer, mahal) anlamında sayılamayan, (ülke, devlet) anlamında sayılabilen isimdir.

        hair (saç) anlamında sayılamayan, (saç teli) anlamında sayılabilen  isimdir.

        glass (cam) anlamında sayılamayan, (bardak) anlamında sayılabilen isimdir.

        iron (demir) anlamında sayılamayan, (ütü) anlamında sayılabilen isimdir.

        light (ışık) anlamında sayılamayan, (lamba) anlamında sayılabilen isimdir.

        paper (kağıt) anlamında sayılamayan, (yaprak) anlamında sayılabilen isimdir.  

        people (ahali, teba) anlamında sayılamayan, (halk, millet) anlamında sayılabilen  isimdir.

        dress (giysi-kadın giysisi) anlamında sayılamayan, (elbise) anlamında sayılabilen  isimdir.

        cloth (bez, kumaş) sayılmayan somut, clothe (çamaşır, elbise) sayılamayan topluluk ismidir.

        travel (seyahat) sayılamaz, journey (yolculuk) sayılabilir.

        fruit (meyve) genel anlamda sayılamayan, vegetables (sebze) sayılabilen isimdir.

        spor, müzik v.s isimler aktivite anlamında kullanılırsa  çoğul eki alabilir sports (spor aktiviteleri)

 

         Vasıtalı  somut isim (noncountable_sayılamazlar)

     Tabiatta madde olarak var olan ya da var olduğu düşünülen varlıkların her hangi bir vasıta olmadan derlenip toparlanamayan,  sınıflara ayrılamayan,  boyutları bir başka boyutlandırıcı, ölçülendirici (kg, metre)v.s vasıta  olmadan tasavvur edilemeyen ve de sayılamayanlarıdır.

      ör: a glass of water (su) bir bardak su, 

            a bowl of soup (çorba) bir tas çorba. 

      Görüldüğü  gibi burada ‘bardak’ ve ‘tas’ vasıta olarak kullanılmıştır.  Bu tip isimler tabiatta  katı, sıvı, gaz ve tanecikler halinde bulunurlar. Bu türdeki isimlerin vasıtaları sayılabilir çoğulları yapılabilir.

        ör : three glasses of water (üç bardak su),  the glasses of water (su bardakları) gibi...

      Katılar (solids) :  butter (yağ), gold (altın), wood (odun),v.s   

      Sıvılar (liquids) :   water (su) , oil  (sıvı yağ) , milk (süt)... 

      Gazlar (gases) : air (hava) ,  nitrogen (nitrojen)...                 

      Taneli (particles) :   sand (kum), rice (pirinç),  grass (çim) v.s

much

a lot of, lots of, plenty of

some/ any … (biraz/hiç)

a little (less, least), little, quite little...

a bar of…             chocolate/ soap...

a block of...        ice...

a stick of…          dynamite/ chalk/ plastic...

a drop of…          water/ oil...

a grain of...        sand/ salt/ rice/ corn...

a strip of…          cloth/ tape/ land

a loaf of…..         bread...

a lump of…         sugar/ coal...

a slice of…          bread/ cake/ meat...

a speck of..        dust...

a sheet of...       paper/ metal/ plastic...

a flash of...         light...

 

Özel isim (proper nouns)

Özel isim (proper noun)

     Aynı türden varlıkları birbirinden ayırmak için varlıkların her birine ayrı ayrı verilen adlara özel isim denir.

    Bunlar ;

    İnsan ve hayvan adları ( Ahmet, Mehmet,  Tom, Christina,  Tom and Jerry,  Tekir, Karabaş v.s)

  

    Cami, restoran kilise vs adları ( Sultan Ahmet )

    Coğrafi adlar ( Ankara, Istanbul, London, Turkey, England )      

       ör: Eastren Anatolia is east of the Turkey._  Doğu Anadolu Türkiyenin doğusudur.

Not : İngilizcede ayların ve günlerin baş harfleri büyük harflerle yazılır. 

   Ör_January (ocak), February (şubat) , Monday (Pazartesi) v.s

 

Birleşik isimler

Birleşik isim

  Anlamlı ya da anlamsız iki veya daha çok kelimenin bir araya gelmesiyle oluşturulan isimlere bileşik isimler denir

   Ör: brother- in- low (kayın birader) v.s 

    not: farklı anlamlara sahip isimler, bileşik bir isim oluştururken  anlam değişikliğine uğrayabilir.  Preposition’larla oluşturulan bileşik isimler tire (-) işaretiyle birbirinden ayrılırlar.

Basit isimler

Basit isim

     Anlamlı ya da anlamsız herhangi bir kelimeyle birleştirilmeden herhangi bir sıfat, fiil veya başka bir isimden türetilmeden varlıklara, kavramlara, anlayışlara v.s ad olmuş kök halindeki isme basit   isim denir. kök: Bir kelimenin ekleriyle anlam ilişkisi bulunan en küçük yapı birimidir.

Ör: an umbrella , an apple, a man,  a pen  v.s

Varlık nedir?

Varlık nedir?

     Tabiatta madde olarak var olan  ya da var olduğu düşünülen şeylere varlık denir.

Maddi-somut varlık nedir?

     Tabiatta madde olarak var olup belirli bir kütleye sahip, dokunulabilir,  görülebilir,  tadılabilir …v.s şeylere denir. 

İnsan, toprak, hava, su, gaz, kum, ışık...

Manevi-somut varlık nedir? 

     Tabiatta madde olarak var olmayan fakat bir çok insanın sözü edildiğinde zihinlerinde tasarlayabildikleri, maddi varlıklarla veya bir kısım sıfatlarla  betimleyebildikleri şeyler… vampir (insan gibi), melek (kanatlı atla betimlenir),  nur (ışıkla)

   Maddi/ somut varlığa   

    ör:  The doctors are working in the daytime.

   Manevi/ soyut varlığa  

     ör:  The vampires are working at night.

   Not: Dil bilgisinde manevi varlıklar maddi varlıklar gibi işlem görürler. Yani eğer manevi bir varlık, mesela vampir, insana benzer bir varlık gibi düşünülmüşse tıpkı insanlarda olduğu gibi dil bilgisinde işlem görürler. Çoğul şekilleri yapılabilir, cinsiyete ayrılabilir, sayılabilir.

    Eğer 'nur' gibi, ki nur ışıkla betimlenir, doğal fenomen adıyla adlandırılan bir isimse yine ışık isminde olduğu gibi sayılamayan isim gibi işlem görürler.  

 

Nesnel (concrete) isim nedir?

  Maddi-somut ve manevi-somut varlıklar nesnel isimdir.

 

Öznel/ soyut (abstract) isim nedir?   

  Güzellik, ahlak, mutluluk, iyilik, insanlık, dürüstlük gibi tanım ve anlayışı kişiden kişiye değişkenlik

 gösterebilen isimlerdir.

 

İsim (noun) nedir?

İsim (noun) nedir?

Tabiatta madde olarak var olan ya da var olduğu düşünülen varlıklardan;

-Herhangi bir vasıta olmadan derlenip toplanabilen,  boyutları herkesin zihninde aşağı yukarı tasarlanabilen ve ayrı ayrı düşünülüp sayılabilen somut olanlarının aldıkları adlara; horse_at, angel_melek gibi.

-Tabiatta katı, sıvı, gaz ve tanecikler halinde bulunup, herhangi bir vasıta olmadan derlenip toplanamayan, boyutları herhangi bir ölçülendirici ve miktar bildiren bir sözcük veya  bir vasıta olmadan tasavvur edilemeyen, ayrı ayrı düşünülüp sayılamayan somut olanlarının aldıkları  adlara;  soil_toprak (katı)    water_su (sıvı),  air_hava (gaz), sand_kum (taneli)  gibi.,

Yine; Tabiatta bir şekilde var olup vasıtalarla dahi derlenip toplanamayan, ayrı ayrı düşünülüp sayılamayan tabiat hadiseleri, doğal fenomen (natural phenomenon) adıyla adlandırılan olaylara verilen adlara; rain (yağmur),  thunder (gök gürültüsü), darkness (karanlık) gibi.

Bu varlıkların;

Aynı amaçla, ortak bir bağla bir arada bulunmalarına (doğal kolektifforest_orman, family_aile) ya da aynı amaç ve ortak bir bağ oluşturmak için bir araya getirilme şekillerine (yapay kolektif: team_takım, dozen_düzine,  bunch_demet) verilen kollektif adlara,

Yine varlıkların: Aralarında herhangi bir ortak amaç veya ortak bir bağ bulunmayıp sadece işlev benzerliği: furniture (mobilya), Jewellery (mücevher)  veya  şekil benzerliği  ( stairs_basamak, fence_çit)  olanlarının almış oldukları topluluk adlarına,

Varlıkların; faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkmış gerçek/ mutlak isime (verbal noun-Fiilden isim) play (oyun), writing (yazı)...

Yine; insan oğlunun  hayatı anlamlandırmak ve hayatında kolaylık sağlamak için varlıkların nitelik ve niceliklerini belirten sıfatların veya varlıkların isimlerinden v.s oluşturduğu ( öznel/ soyut-abstract ) anlayış ve kavramlara; beautiful (güzel) _beauty(güzellik), human_humanity (insanlık),

Ve varlıkların aynı türden olanlarını birbirinden ayırmak için her birine verilen özel adlara ( Ali, Tom, Turkeyisim denir.

-dir bildirme eki nedir? Ek fiil nedir?

Ek fiil nedir?

Kısaca, ek fiil [er-(i-) fiili_ermek fiili] __ olmak, bulunmak, yer almak... anlamında bir durum fiili,  yardımcı bir fiildir. Fiil çekimlerinde;

     ermiş> imiş>miş _ olmuş, yer almış, bulunmuş, ...

     erük_ oluk, yer alık, bulunuk, ....

     erür_ oluyor, yer alıyor, bulunuyor, ...

     erti> idi _ oldu, yer aldı, bulundu,  ... gibidir.

Ya da birleşik yapılı durum fiillerinde;

     ermiş erür _ yer almış bulunuyor/ oluyor

      erür  ermiş_ yer alıyor bulunmuş/ olmuş/ imiş

      ermiş erti _ yer almış  bulundu/ oldu/ idi

      erür erti _ yer alıyor  bulundu/ oldu/ idi

-dır eki nedir ? 

      erti erür _ yer aldı oluyor/ bulunuyor 

 

   Aslında haber kipi ekidir. Ve birleşik tarzla bildirme yapan bir ek birleşmesidir. Yine, ‘yer almış/ aldı  bulunur’  veya ‘yer almış/ aldı bulunuyor’ anlamında yerleşmiş haberler için kullanılır.

     -dır eki;

1. Yükleminde isim cinsinden bir sözcük habere konu olduğunda, ismin tabiatta veya zamanda ne şekilde yer aldığını, ve haberin durumunu bildirir. Yani,

Senin adın nedir?  Adın ne yer almış bulunuyor?

 ‘Benim adım Ali’dir.’  derken, ‘adım tabiatta Ali olarak yer almış oluyor veya bulunuyor’ denmek istenir. Ya da,

 ‘Bu bir kitaptır.’ derken, ‘bu şey kitap olarak yer almış bulunuyor’ denmek istenir.

2. Yüklemdeki habere konu sözcük bir tarza bağlı, tarz eki almış hareket adı ise  yine aynı şekilde ‘yer almış bulunuyor’ anlamı da bu bir tarza bağlı hareketin tabiatta veya zamanda  mevcut durumunu ve  durumun devam ettiğini veya durumunu koruduğunu bildirir.

 ‘Ali işini bitirmiş-tir.’  Derken, O tabiatta ve zamanda işini bitirmiş olarak yer almış bulunuyor.   Anlamı verilmek istenmiştir.

Bunlardan başka;

    -dır eki, yer almış bulun-ur  (yer almış bulunu-yor değil)  anlamında da kullanılabilir. Bu durum da ‘-dır’ ekindeki –r  ünsüzü devamlılık değil belirsizlik bildirir.  

Bir örnek;  

Benim hesabım nedir? Bu soruya cevap verecek kişi net hesabı verecekse  ya konuşmasındaki tonlamayı netleştirir veya kesinlik bildiren  bir sözcük kullanır.

 ‘Senin hesabın tam olarak şudur.’ ‘Şu kadar olarak  yer alıyor.’  Veya ‘…şu kadar ediyor’  Der.

Hesap için tahmini bir fiyat söyleyecekse bu kez konuşmada tonlamasını netleştirmez veya belirsizlik bildiren  bir sözcük kullanır. Ve şöyle der,

‘Senin hesabın tahminen şu kadardır.’ ‘Şu kadar  yer alır.’  Veya ‘…şu kadar eder’  Der.

-dır eki nedir ? 

… körm erür  (Bu vehinin küll’il-vucuh  körtüm irür  wech-i hasen)

… körn erür

görmek 

… körtü  erür --------------------------…gördü  oluyor

  ermek    

erti  erür  …artı arur -----------…bulundu/ yer al  oluyor

idi  irür  …artı urur

idür         …durur 

dür

(belirsizlik)

Benim hesabım ne yer al olur? / ne yer alır?  / nedir? 

…aşağı yukarı 10 lira  yer al olur? /  10 lira-d-ır                   

(kesinlik)   

Benim hesabım ne yer al oluyor? / ne yer alıyor? / nedir?

…tam olarak 10  lira yer al oluyor? /  10  lira-d-ır.

 

 (belirsizlik)

Şu ana kadar İstanbul’a varmış bulundu olur/ varmış-t-ır.

(kesinlik)

Güneş doğmak üzere. Güneş doğuyor. Güneş doğmuş-t-ur / bulundu oluyor artık

 

Suçlu bulundu.

Yani şimdi suçlu mu bulundu oluyor

…suçlu mu-d-u-r?

 

 ‘İki saat-tir seni burada bekliyor’  ya da

Seni burada bekliyor  iki saat-tir.’ Yani; 

Seni burada bekliyor’  haberlik durumu

iki saat bulundu oluyor’

 -dır eki –r  eksiz de kullanılabilir.

Senin adın ne oldu/ ne yer aldı?/ ne di? / ne bulundu?

 

Bütün bunlardan sonra;

 Yardımcı  fiiller nedir?

Bazen bir isim, bazen bir sıfat/sayı…’dan cümleler;    

O çaresiz (er)i-di/ oldu/ kaldı/ bulundu vs.

Veya bir tarzla çekimlenmiş fiillerden,  birleşik tarzlı çekim;  

Çalışır (er)i-miş , Çalışır ol-muş

ya da sadace zaman  çekimi;  

Çalışır  (er)i-di./ bulundu / bulunacak/ olacak

    Yine, bu bir tarza bağlı fiillerden bir kip elde edebilmek;     

Ör: Çalışır ol-abilir/-malı/-sa(keşke)/-a …vs. için yardımına baş vurulan fiillere  yardımcı fiiller  denir.

Türkçede bu fiiller; (er)-i, ol, kal, bulun… gibi  fiillerdir.             

 

Haberlik eki nedir? 

   Yardımcı fiillerin kök olarak  kullanıldığı bir ifadede, yardımcı fiile eklenerek,  ifadedeki bilgiyle haber verilen durumun, hazır zamanda ya devam eden durum ur(erür) (yer alıyor)

    ya da oluşmuş/ bitmiş durum  haberi olarak devam ettiğini (bulunduğunu) -(d)ır (idi erür)(yer aldı oluyor)  veya bulunduğunun var sayıldığını bildiren ek unsurudur.

İngilizcede linking verb (bağ fiil) nedir? 

    Bunlar, be (am /is/ are /was/were),  see, appear, become… fiilleridir.  Linking verb’ler de Türkçede olduğu gibi isim cümlelerinde, isim/ sıfat/ sayı… ile özne arasındaki yargısal bağı veya hareket ilişkisini kurarak cümleler oluştururlar.

He is a doctor_

O dur bir doktor/ O bir doktordur

 

I am a student_

Ben(dir)im öğrenci/ Ben bir öğrenci(dir)im/ …bir öğrenciyim.

 

He seems/ appears  (to be) very unhappy

_ Mutsuz  görünüyor/ gösteriyor.

 

   Not: Linking verb’lerden to turn fiili de isim vb. sözcük türleri ile özne arasında yargı bağını kurarak bir cümle oluşturur. Fakat be (am/ is/are) fiilindeki gibi mevcut bir durumu değil, bir duruma geliş sürecini, bir değişimi veya dönüşümü bildirir.

     Bu durumda fiil Türkçede -er-mek (sararmak), -ilen-mek (yaşlanmak), -ileş-mek (kırmızılaşmak)… gibi ek veya ek birleşmelerine denk gelir.

Her face turned yellow._ Yüzü sarardı.

Yine:

To remain fiili; bağlayıcı fiil olarak bir durum üzerinde kalmayı bildirir.

I remained alone._ Yalnız kaldım/ yalnızla(n)dım

Yine: Sensiz kaldım/sensizle(n)dim.

To keep fiili; bağlayıcı fiil olarak bir durumu bir süre için tutmak anlamındadır.

To keep fixed._Sabitlemek (sabit tutmak). To keep hidden._Saklamak (saklı tutmak).

To grow fiili; bağlayıcı fiil olarak bir durumda giderek artış göstermeyi bildirir.

I am growing impatient._ sabırsızlanıyorum. İt is growing heavy._ Ağırlaşıyor.