Etiket arşivi: granted (diyelim ki)

Bağımsız bağlaçlar

Sözcükleri, ve paragrafları birbirine bağlayan bağlaçlara denir.

Birleştirici bağlaçlar;

and

both….and

neither…nor

not only.. but (also)

whether......or_  -sekte........-mesekte

morever_ dahası (çok resmi)

furthermore_ ayrıca (resmi)

İn addition _ buna ek olarak

on top of that_ üstelik

along with_ bununla beraber

in any case_ her halükarda

besides_ bunun yanı sıra

what is more_ öte yandan

also_ hemde

certainly_ kesinlikle

granted_ diyelim ki

by the way _ bu arada

incidentally _ laf arasında

 

Zıtlık bağlaları (contrasting conjunctions)

Or

Either……or

but

Otherwise

Yet/still

however

to tell the truth_ doğrusunu söylersek

actually_ gerçek şu ki

in fact_ gerçekte

as a matter of fact_ mesele şurasındaki

on the contrary/ in contrary _aksi taktirde

quite the opposite_tam aksine

nevertheless_ buna rağmen

nonetheless_ herşeye rağmen

even so _öyle olsabile yine de

 

Sebep bağlaçları (reason conjunctions)

For_

bacause_

Owing to (the fact that)_ bu yüzden_ bunun sayesinde, bu sebeptendir ki

Due to (the fact that)_ bu yüzden (bu gerekçeden dolayı)

On acount of (the fact that)_ bu yüzden (bu hesapla,bu düşünceye dayanarak)

Sonuç bağlaçları (result conjunctions)

so

therefore_ bu yüzden, ondan dolayı

thereby _ dolaysiyle

thus_ nitekim

hence_ bundan böyle

consequently _ binanaleyh (resmi)

as a result _sonuç olarak

finally_sonuç olarak, neticede 

eventually _ neticede

at any rate_her neyse

anyhow_ zaten

to sum up_ toparlarsak

briefly_özetlersek

in short _kısaca

in conclusion _ son olarak