Kategori arşivi: bağlaç

Bağımlı bağlaçlar

  Bağımlı bağlaçlar (bağlayıcılar) İçerisinde öznesi ve yargı bildiren yüklemi olan bir yan cümleyi bir başka cümleye bağlarken kullanılan bağlaçlar…

Özne, nesne cümlesi bağlaçları;

What,

that,

whether,

who,

if, which v.s sözcüklerdir… Bir kompleks cümlede kim? ne? kimi? neyi? hangisi? sorularına yanıt vererek yan cümleyi ana cümleye bağlarlar…

What ?_ne? soru zamiri bağlaç olarak kullanılırken neyi ki…

who?_kim? soru zamiri bağlaç olarak kullanılırken kimi ki…

which? hangisi soru zamiri_hangisi ki … anlamını verir.

    I know who came_tanıyorum (kimi?) kim ki geldi-geleni,

    He is my father which called me_O babamdı hangisi ki aradı…

 

Yer tümleci bağlaçları

where……………………….

wherever/ no matter where

everywhere/ every place…..

anywhere/ anyplace ……….

 

Zaman tümleci bağlaçları;

when……………………………….

whenever…(her ne zaman).…….

as (just as_tam …-irken)…………..

while ………………………………

during the time………………………

as long as/so long as………………

after ……………………………….

before ……………………………..

now that……………………………

no sooner…than………………….

as soon as………………………..

by the time………………………..

until/till ……………………………

all the time ………………………..

since ………………………………

the minute/moment

 

Amaç tümleci bağlaçları;

so that…………………………..

lest………………………………

 

Şart tümleci bağlaçları;

if……(eğer…-ırsa,-saydı v.s)…

even if………..(-sa bile, -sa da)…

unless…………(if not)………….

provided……….that…………….

in the event that………………….

on condition that…………………

supposing that……………………..

 

Hal tümleci  bağlaçları;

as…………………………………

like………………………………..

as if / as though…………………

on the assumption that………..

so……..that…………………………..

the way (that)……………………

 

Kıyas bağlaçları;

as than………………………………

as+adjective/adverb+as……….

so+adjective/adverb+as………..

 

Zıtlık bağlaçları;

though…………………………..

although…………………………

even though…………………….

even if……………………………

in spite of the fact that…………..

despite the fact that……………..

 

Sebep bağlaçları;

as………………………………..

because…………………………

for…………………………………

since …………………………….

seeing that ……………………

 

Sonuç tümleci bağlaçları;

So/as +adverb+ that ………

Such+adjective+noun that ..

 

 

Birleşik bağlaçlar

Sözcüklerin  birleşmesinden  meydana gelen  bağlaçlara denir.

Ör:  whereas,

        whatever,

        whoever,

        wherever, whichever, whenever

Türemiş bağlaçlar

 Bir kök ve affiksten(prefiks veya suffiksten) ibaret olan bağlaçlara denir.

Ör: untill,

      supposing,

      unless,

      provided,

      because, whether, although v.s

Basit bağlaçlar

Ancak bir kökten ibaret olan bağlaçlara denir.

Ör: and,

       or,

       that,

       but,

       so, since, after, if, as, though…